Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU www.i-ptp.com

1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

Organizator – Organizator Kursów, którym jest Professional Transport Platform spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do korespondencji: ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach www.i-ptp.com;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.i-ptp.com;

Towar – usługi prezentowane na www.i-ptp.com, w szczególności kursy z oferty OSK PTP;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Professional Transport Platform Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.i-ptp.com jako umowa zawierana na odległość;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty OSK PTP dostępnej w serwisie www.i-ptp.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Oferta, znajdująca się pod adresem www.i-ptp.com, należy do Professional Transport Platform Sp. z o.o. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000675620. NIP: 946-26-69-676. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł. Dane kontaktowe: ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach oferty znajdującej się na www.i-ptp.com;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach www.i-ptp.com.

2.5. W celu korzystania z oferty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Professional Transport Platform Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem www.i-ptp.com do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.i-ptp.com oraz sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o kursach podane na stronach internetowych www.i-ptp.com, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania z witryny

3.1. Warunkiem skorzystania z oferty www.i-ptp.com jest poprawne wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu.

3.2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach witryny www.i-ptp.com podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące ochronie przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z serwisu www.i-ptp.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach www.i-ptp.com jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Zasady Rejestracji

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik:
  1. winien podać następujące dane: imię, nazwisko, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej oraz wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,
  2. oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, przy czym jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,
  3. powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
  4. powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  5. odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych z ofertą Usługodawcy i obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zostaną anulowane.

5. Zakres usług

 • Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie i-ptp.com umożliwiającej dostęp do danej usługi. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne. Usługi odpłatne wykonywane są przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika.
 • Dostęp do usług bezpłatnych uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu po dokonaniu rejestracji lub bez konieczności dokonania rejestracji, w postaci:
  1. przeglądanie ofert pracy
  2. przeglądanie i odbierania informatorów dostępne na stronie http://www.i-ptp.com/category/news/
 • Korzystanie z usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy o świadczenie danej usługi oraz dokonaniu zapłaty wymaganej należności za świadczenie danej usługi płatnej.
 • Szczegółowe warunki, w tym rodzaj, zakres, cenę usługi płatnej, Usługodawca określa w Specyfikacji usługi.
 • W ramach usług płatnych oferowane są kursy i zakwaterowanie dostępne na stronie http://www.i-ptp.com/kursy-podgotovki-voditelej-mezhdunarodnikov-kod-95/.
 • Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ofert pracy przez pracodawcę zarejestrowanego Serwisie oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń w sprawie pracy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

6. Płatności

 1. OPERATOREM KART PŁATNICZYCH JEST PAYPRO SA AGENT ROZLICZENIOWY, UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ, WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
  VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

2. Płatność za kurs lub zakwaterowanie może być dokonywana przez Klienta przy pomocy Serwisu Przelewy24 za pomocy kartę płatniczą

3. Opłaty wskazane na stronie internetowej są cenami brutto, które zawierają podatek VAT i wyrażone są w walucie adekwatnej do lokalizacji geograficznej użytkownika.

7. Rozwiązanie umowy i reklamacje 

 1.  Klient, może odstąpić od umowy szkolenia lub zakwaterowania w terminie 14 dni od daty uiszczenia zapłaty. Odstąpienie nie jest możliwe po przystąpieniu przez Klienta do Kursu lub zakwaterowania.

  2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia organizatorowi kursu.

  3. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie na adres zarządcy treści ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@i-ptp.com .

  4. Reklamacje zostają rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich doręczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
 5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
 6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
 7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

9.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Professional Transport Platform Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zdefiniowanej w regulaminie, w tym rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 3. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy.
 5. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.
 6. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usługi nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO.
 7. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z usługi jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi.

10. Zmiana regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

 1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
 2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
 3. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,
 4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
 5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 6. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,
 7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
 8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,
 9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.
 1. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, przesyłając na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 2. Użytkownik może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Użytkownik korzysta z Serwisu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.
 3. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://i-ptp.com i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 26.12.2017 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie gowork.pl/regulamin, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
 5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Usługodawca może wykorzystywać dane Użytkowników do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób